OCAitv Alcorcón, Madrid, 2014

Promotor
OCAitv
Superfície construïda
1495,72 m²
Inici d'obra
2011
Fotògraf
José Hevia
Descripció
Un edifici d'inspecció tècnica de vehicles planteja el repte d'organitzar dos programes funcionals ben diferenciats.

Per una banda, la zona administrativa, que dóna resposta a les mateixes exigències que qualsevol edifici d'oficines: una gran flexibilitat interna per adaptar-se a futurs canvis, llum natural a les zones de treball, una temperatura de confort apte per treballar...

Per altra, hi ha la zona d'inspecció tècnica que és essencialment exterior. Aquest és un espai que, tot i ser molt ampli, queda fragmentat per les línies d'inspecció i les màquines que les integren.

Davant d'aquesta dicotomia plantegem la idea de treballar amb un edifici dins d'un altre.
Entenem que l'exigència de confort que ha de complir la zona d'inspecció tècnica és el mínim comú denominador de totes les exigències climàtiques que ha de complir l'edifici. Bàsicament ha de garantir el resguard als principals agents metereològics (pluja, vent...) aconseguint un primer salt tèrmic que millori les condicions laborals dels inpectors i protegeixi la maquinària. Aquesta serà la primera pell, l'envolvent general: un filtre que protegirà no tan sols les 4 línies d'inspecció sinó que també el propi edifici d'administració, entès com un mòdul específic.

Tota la pell del conjunt s'enten com una sola façana, per resoldre-la s'utilitza policarbonat cel·lular de 4cm d'espessor. S'ha treballat amb 4 intensitats de blaus col·locats en funció de la radiació solar, formant així un degradat de més fosc a més clar anant de sud a nord. El policarbonat, a part de ser un termoplàstic molt lleuger amb una petjada ecològica petita i de fàcil reciclatge, dóna unes prestacions tèrmiques molt bones; a més a més, deixa passar la llum natural al seu interior.

Els requeriments dimensionals que marquen les línies d'inspecció i la normativa urbanística del polígon donen com a resultat un volum de 25 metres d'amplada, 30 metres d'allargada i 7 metres d'altura. La dimensió de 50cm del panell de façana és el que s'utilitza com a mòdul base. Es planteja una estructura metàl·lica de pilars tubulars quadrats de 170mm col·locats en una matriu de 10x10 metres. Aquests suporten unes piràmides construïdes amb perfils boyd i tubulars rectangulars, piràmides de base quadrada atirantades a mode d'estructura fink amb rodons metàl·lics de diàmetre 20mm. Al cap de la piràmde es deixen unes obertures que gràcies a la seva geometria, a més de donar llum natural, garanteixen ventilació per efecte venturi.

La zona administrativa és un edifici de dues plantes amb 30 metres de llarg i 5 metres d'amplada; un mòdul independent dins de l'envolvent, com una línia d'inspecció més. Construït amb estructura metàl·lica i forjats de xapa col·laborant garanteix el confort a través de parets de plaques de cartró guix i el corresponent gruix d'aïllament de llana de roca. Les particions interiors estan plantejades amb panells i mampares. Els paviments són terres tècnics. Tot plegat per dotar-lo de màxima flexibilitat en el futur.

El programa funcional s'estructura amb graus de privacitat: per una banda els espais oberts al públic, com la recepció o la sala d'espera i per altra, els espais d'ús intern que els podem dividir en espais privats i comuns. Com a privats entenem els despatxos i com a comuns zones d'office i administraves.

Tant als espais oberts al públic com als espais comuns d'ús intern, les obertures travessen l'envolvent i treuen el nas a l'exterior. D'aquesta manera els treballadors i els usuaris de l'edifici tenen control no tan sols sobre l'interior de la nau sinó que gaudeixen també del carrer i l'espai exterior.


Premis:

Premios COAM 2014
Premi COAM 2014 arquitectura

Premios NAN 2014
Finalistes en la categoria d'eficiència energètica.

Publicacions digitals:

Publicació a world-architects

Publicació a viaconstrucción digital

Publicacions impreses:

A10. New European Architecture.
#60 issue

Via Construcción
#123 issue

Animació stopmotion del procés constructiu:
Més info: