Casa de l'Aleix i la Mariona Sant Joan de les Abadesses, 2017

PREMIS

Premis Comarques Gironines 2017 - FINALISTA

PUBLICACIONS

Tectónica Blog - veure article

Divisare - veure article

Plataforma Arquitectura - veure article

Metalocus - veure article / click here for english version

Promotor
Família Caballeria Tor

Superfície construida
46 m2

Col·laboradors
Marc Busquets, Arq. Tècnic

Data
2017

Fotògraf
Adrià Goula

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española o english vers.

Panell Premis Comarques Gironines 2017 - issuu

El programa funcional

El projecte comença com a una simple reforma interior d’un pis de 39 m2 a la tercera planta d’una finca a la vila vella de Sant Joan de les Abadesses.
L’Aleix i la Mariona són una parella de joves professionals que, tot i ser de tota la vida de sant Joan de les Abadesses, actualment viuen i treballen a Barcelona. Bàsicament se’ns planteja sanejar la distribució existent amb l’objectiu d’aconseguir un habitatge el màxim digne possible per passar els caps de setmana.

L’estructura com a estratègia de projecte: Una biga Pratt
En l’anàlisi de l’estat actual es va detectar el mal estat del sostre del pis. Es tractava d’un sostre de biguetes de formigó autoportants. Per altra banda tot el paquet de coberta i envans conillers tampoc garantien l’estanqueïtat ni el comportament climàtic desitjat.  Vista la situació, es va prendre la decisió de substituir el sostre i coberta per una estructura nova. Per a fer-ho es planteja una biga Pratt, aquest tipus d’estructura metàl·lica, a base de cordó superior, cordó inferior i diagonals, permet  alliberar de càrrega l’interior de l’edifici i solucionar amb un únic element l’estructura de coberta i de l’altell. És una solució en sec que resolt moltes del les problemàtiques en la rehabilitació d’edificis vells com aquest.

La secció defineix el projecte
Aquest és un projecte que es pot explicar des de l’aprofitament de la secció.  El fet de substituir el conjunt sostre, envans conillers i coberta de panells sandvitx prefabricats ens permet aprofitar tot el volum i jugant amb les altures lliures interiors es guanya tot un altell a la part alta de la secció.
Així doncs, per una banda,  a la mitgera nord, i sota l’altell, se situen l’escala comunitària (existent), el bany i la cuina. Aquestes són les peces més fixes i més estrictes pel què fa a la distribució. Al tenir-los a la mitgera ens permet pantinar sense massa complicació totes les instal·lacions. Per altra banda,  podem apurar a 2,20m l’altura lliure guanyant altura a l’altell. A l’altell hi ha l’habitació i un vestidor/estudi, les peces més privades. Aquestes peces s’aprofiten de la llum i la ventilació a través de la coberta.
Per altra banda, a la façana sud i en doble altura queden el menjador i sala d’estar. Gaudeixen de vistes i llum tot el dia.

Objectiu: allargar les visuals
Al tractar-se d’un espai tan reduït un dels principals objectius del projecte era aconseguir tenir sempre dos o tres visuals que s’allarguessin des de l’interior fins a l’exterior.
Per aconseguir-ho s’ha obert una nova finestra i s’ha treballat amb vidres col·locats a la biga Pratt per aconseguir la relació entre les peces de la zona de dia i les peces de l’altell. Així, per exemple  quan un està al sofà o assentat a la taula del menjador pot veure la plaça i al carrer per dos o tres punts al mateix temps, i a través de l’estudi o a l’habitació, té visuals al cel. De la mateix manera, des de l’habitació o des de l’estudi a part de les vistes al cel per les obertures de coberta també hi ha relació amb al carrer i la plaça a traves de l’espai de dia.

Materialitat
Amb l’obejctiu de no sobrecarregar l’espai s'ha treballat amb els materials el més despullats i neutres possibles, bàsicament fusta i vidre; deixant les parets existents enguixades i pinades.

El programa funcional

El projecte comença com a una simple reforma interior d’un pis de 39 m2 a la tercera planta d’una finca a la vila...

Llegir més
Casa de l'Aleix i la Mariona - 0
Casa de l'Aleix i la Mariona - 1
Casa de l'Aleix i la Mariona - 2
Casa de l'Aleix i la Mariona - 3
Casa de l'Aleix i la Mariona - 4
Casa de l'Aleix i la Mariona - 5
Casa de l'Aleix i la Mariona - 6
Casa de l'Aleix i la Mariona - 7
Casa de l'Aleix i la Mariona - 8