Muntanya House Family House between party walls, Girona, 2021

PREMIS

Seleccionat als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona del COAC

PUBLICACIONS

METALOCUS - veure article / click here for english version (ENG)

Plataforma Arquitectura - veure article / Archdaily (ENG) here / Archdaily (PORT) veja a publicação

Diario Design - veure article (CAST)

Archilovers - veure article (ENG)

Arquine - veure article

Dwell - See article (ENG)

NAN Arquitectura y construcción -  Veure article

Isplora - Veure article (ENG) - Italian version (IT)

Arquimaster (Argentina) - veure article


Promotor
Privat

Superfície construida
245 m2

Col·laboradors
Construccions Espigol Ferrer

Data
2021

Fotògraf
Andrés Flajszer

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española , versió català o english vers.


A PROJECT DESIGNED IN SECTION

The project is understood from the section.

With the orientation of the building working in favour (courtyard to the south and street to the north), and with the aim of meeting the requirements of accessibility in the courtyard and direct sunlight to as many rooms as possible, a house is planned on intermediate levels and with a staggered volumetry. The functional program is organized according to these guidelines:

The garage, which is located on the street, is the only piece that does not have direct sunlight, although it is illuminated from above through the upper floor.

The living room-kitchen-dining room, on the level of the patio, benefits from the garden and a large porch. This is the highest space in the house, with a ceiling height of 3.5m and large openings to the courtyard that blur the boundaries between inside and outside.

Above the living room and half a level above the street, we find the main suite and another bedroom. Both open onto a continuous balcony that provides a small access to the outside.

Finally, above the garage, we have a studio linked to a large solarium terrace. From this space some cells hang as small extensions of the main space.

The ceiling heights respond to the specifications of the functional program. Thus, the living room-kitchen-dining room (pb) and the study (p2) are two spaces with clear heights that exceed 3m. Both spaces are closely connected to large outdoor spaces (the garden and the solarium terrace) and the more public life of the house. On the other hand, the suite and the bedroom on the second floor have a height of 2.5m. In this way, the space is limited, and a more private and secluded vocation is achieved.

Each of the levels is withdrawn to the rear with respect to the lower one. By staggering the section, light and solar exposure are ensured to all the spaces, in addition to providing each level with an outdoor space.

The living room-kitchen-dining room is connected to the garden and daily use; the suite, to a private and intimate balcony; and the studio, to a large sun terrace.

On the other hand, all facilities and services are concentrated in the party walls, thus releasing the facades and ensuring the maximum relationship with the outdoor areas.

The vertical metallic structure and the sheet metal floor slabs allow to play with large spans and mid-levels.

The sheet metal of the roofs acts as a light reflector, diffusing light from the facades to the interior of the house.

There is no cladding or ornamentation, that is, the space is untreated: concrete, metal structure and birch wood. A limited palette of colours and materials with the aim of providing a support that allows the user to adapt and adapt it according to their requirements.


UN PROJECTE EN SECCIÓ

El projecte s’entén des de la secció.

Amb l’orientació jugant a favor (pati a sud i carrer a nord), i amb l’objectiu de donar resposta als requeriments d’accessibilitat al pati i d’assoleig directe al màxim d’estances possibles, es planteja una casa en mitjos nivells i amb una volumetria escalonada.

El programa funcional s’organitza seguint aquestes premises:

El garatge, a la cota del carrer és la única peça que no té assoleig directe tot i que s’il·lumina zenitalment a través de la planta superior.

L’estar-cuina-menjador, a la cota del pati, gaudeixen del jardí i d’un gran porxo. Aquest és l’espai més alt de la casa, amb una altura lliure de 3,5m i unes grans obertures al pati que aconsegueixen difuminar el límit entre l’interior i l’exterior.

A sobre de l’estar i a mig nivell per sobre del carrer, hi ha la suite principal i una habitació que donen a un balcó corregut que garanteix una petita sortida a l’exterior.

Finalment, sobre el garatge, un espai estudi vinculat a una gran terrassa solàrium. D’aquest espai pengen unes cel·les que funcionen com a petites extensions de l’espai principal.

Les altures lliures responen a especificacions pròpies del programa funcional. Així, l’EMC (pb) i l’estudi (p2) són dos espais amb altures lliures que superen els 3m. Aquests dos espais queden molt vinculats a grans espais exteriors (el jardí i la terrassa solàrium) i a la vida més pública de la casa. En canvi, la suite i l’habitació de la primera planta tenen una alçada de 2,5m, d’aquesta manera s’acota l’espai i se li dóna una vocació més privada, reclosa.

Cada un dels nivells queda enretirat respecte l’inferior així, escalonant la secció, es garanteix llum i radiació solar a totes les estances, a més de dotar cada nivell d’un espai exterior.

EMC queda vinculat al jardí i a l’ús diàri; la suite, a un balcó corregut de caràcter privat i íntim i l’estudi, a una gran terrassa solàrium.

Per altra banda, es centralitzen totes les instal·lacions i serveis a les mitgeres, així s’alliberen les façanes i es garanteix el màxim de relació amb els espais exteriors.

L’estructura vertical metàl·lica i els forjats de xapa col·laborant permeten jugar amb grans llums i mitjos nivells.

La xapa dels sostre actua com a difusor de llum reflexant-la des de les façanes fins a l’interior de la casa.

No hi ha revestiments ni ornaments, l’espai es deixa en cru: formigó, estructura metàl·lica i bedoll. Una paleta de colors i materials acotada amb objectiu de generar un suport que permeti a l’usuari adaptar-lo i apropiar-se’l en funció de les seves necessitats.A PROJECT DESIGNED IN SECTION

The project is understood from the section.

With the orientation of the building working in favour (courtyard to the south and street to the north),...

Llegir més
Muntanya House - 0
Muntanya House - 1
Muntanya House - 2
Muntanya House - 3
Muntanya House - 4
Muntanya House - 5
Muntanya House - 6
Muntanya House - 7
Muntanya House - 8
Muntanya House - 9
Muntanya House - 10
Muntanya House - 11
Muntanya House - 12
Muntanya House - 13
Muntanya House - 14
Muntanya House - 15
Muntanya House - 16