L’Embarcador footbridge Foodable bridge for pedestrians. Manlleu, 2021

PREMIS

XII Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanismo "Habitar al margen"- FINALISTA

Seleccionado 1º edición Premios Arquitectura  Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)

Premis FAD 2022 - SELECCIONAT


PUBLICACIONS

METALOCUS - veure article / click here for english version (ENG)

Stepienybarno - veure article

Archdaily - veure article / Archdaily (ENG) here

GOOOOD -  (Chinese)   这里

Finalistas XII BIAU - Plataforma arquitectura -veure article


Promotor
Ajuntament de Manlleu

Col·laboradors
Grup Castellot

Data
2021

Fotògraf
Andrés Flajszer

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española , versió català o english vers.

The main aim of the project is to become a catalyst for leisure, cultural, sportive and pedagogical activities around the river Ter in Manlleu.

It can be explained from 3 basic approaches:

First, from the territorial perspective to enhance the riverbeds as spaces of landscape interest; second, from the urban strategy, to consolidate the green playful-cultural axis tangent to the river; and finally, from the technical solution adopted; a very punctual action of low environmental impact.


THE TERRITORIAL LOGIC, THE SUPRA-MUNICIPAL SCALE: THE RIVERBED.

The project has the aim of restoring the activity of the riverbeds. By definition, riverbeds have always been magnificent ecotones, i.e. spaces that depend on the river's own ecosystem and that of its immediate surroundings; areas in between. These spaces are rich in terms of landscape and environment. As they pass through the urban centres, they have been abandoned, channelling the river and forming a boundary between the floodable and non-floodable areas.

The proposal is based on the idea that, if we bring activity back to these places and blur the boundary between river and city, we will improve them, thus strengthening their maintenance and sense of belonging.


MUNICIPAL LOGIC, URBAN STRATEGY: GREEN AXIS AND THE FOREST.

Manlleu has lived by and thanks to the river: agricultural and industrial activity has benefited from the course of the Ter. If we study the urban structure, we can see that during periods of major urban development, the town has ignored the river. In recent years, the area has been enhanced with open spaces, cultural facilities, sports areas... Therefore, a new ludic-cultural axis tangent to the river on the left bank is emerging. An axis that must be promoted. An axis that starts at the railway station, at the westernmost end, and continues through the sports area, the children's playgrounds and the Promenade of the Ter until it reaches the Museum of the Ter, at the easternmost end. Just at this point, where there is a kiosk and a small pier for kayaks, the course of the river forms a loop and generates a large meadow of about 30 hectares on the right bank.

The main aim of the project is to allow the left riverbed to jump to the right, bringing this entire recreational-cultural axis into a large, previously residual area. In this way, Manlleu gains 30,000 m2 of open space. A space full of opportunities, from the purely contemplative (walking through the meadow is a luxury) to sporting (creation of new natural spaces for the practice of environmentally friendly sport).

Educational activities can also be promoted, almost like an extension of the Museum of the Ter, an open-air museum where you can not only understand and explain the importance of the river and the ecosystems that surround it, but also the heritage value of the industrial fabric: locks, canals...


THE CONSTRUCTIVE LOGIC, THE TECHNICAL SOLUTION ADOPTED: THE ECOTÓ.

Among all the possibilities, a "passallis" is chosen. Those are low-impact infrastructures. A "passallis", by definition, is a floodable element. Therefore, they are devices that are naturally incorporated into the river's own dynamics. The project proposes a series of concrete platforms that reminds us of the old river crossings where you could pass from one riverbed to the other by jumping from one stone to the next.

The shape responds to the needs of working in a river environment and, therefore, there is no formalism, but rather an effective response to the hydraulic and functional demands of the crossing. Concrete walls 25cm thick, perpendicular to the flow of the river and 2.25m apart, guarantee the hydraulic capacity for the average daily flow. Above, and cantilevered, concrete platforms measuring 1.5mx3.95m and only 10cm high minimise the impact on the flow. The platforms do not touch each other and so the structure remains open, improving the hydraulic behaviour of the "passallis" in episodes of high-water flow. Between the platforms, the metallic rails, in besides providing the passage with the necessary accessibility even for service vehicles, help with maintenance as they can be disassembled.

When crossing from one riverbed to the other, the pedestrian is outside the comfort zone of the urban ecosystem and , unprotected, becomes aware of the power of the river. The noise of the water lapping against the walls, the humidity, the change in temperature... everything immerses the pedestrian in the river ecosystem.

Over the years the flood bridge will progressively evolve: the colour of the concrete will change depending on the water levels, the walls will show the scars of stones and logs caused by the episodes of several floods, the metal framework will darken due to the sun's radiation... In this way, the "passallis" will be transformed, like the banks of the river, into an ecotone: a transition zone between two ecosystems, the urban and the fluvial.


El projecte té com a principal objectiu transformar-se en un catalitzador de les activitats ludicoculturals, esportives i pedagògiques al voltant de la llera del riu.

Es pot explicar des de 3 estratègies bàsiques:

En primer lloc des de la lògica territorial per a potenciar les lleres dels rius com espais d’interès paisatgístic; en segon, des de l’estratègia urbana per a consolidar l’eix verd ludicocultural tangent al riu; i finalment, des de la solució tècnica adoptada, una acció molt puntual de baix impacte ambiental.


LA LÒGICA TERRITORIAL, L’ESCALA SUPRAMUNICIPAL: LA LLERA.

El projecte persegueix l’objectiu de recuperar l’activitat a les lleres del riu. Les lleres, per definició, sempre han sigut magnífics ecotons, es a dir, espais que viuen de l’ecosistema propi del riu i de l’immediatament contigu, espais intermedis. Aquests espais tenen una gran riquesa paisatgística i ambiental. En el seu pas pels nuclis urbans s’han abandonat, canalitzant el riu i formant una barrera entre l’espai inundable i el no inundable.

La proposta parteix de la convicció que si retornem l’activitat en aquests espais i difuminem el límit entre riu i ciutat, els enriquirem potenciant així el manteniment i el sentiment de pertinença.


LA LÒGICA MUNICIPAL, L’ESTRATÈGIA URBANA: EIX VERD I LA DEVESA.

Manlleu ha viscut per i gràcies al riu: l’activitat agrícola i industrial s’ha beneficiat de la traça del Ter. Si s’analitza l’estructura urbana es pot veure com en els períodes de gran desenvolupament urbà, el poble ha donat l’esquena al riu. En els darrers anys s’ha anat potenciant l’àmbit a base d’espais lliures, dotacions culturals, zones esportives... Així doncs, apareix un nou eix ludicocultural tangent al riu a la llera esquerra.

Un eix que cal potenciar. Un eix que comença a l’estació de la RENFE, a l’extrem més de ponent, i continua a través de la zona esportiva, els parcs infantils i el Passeig del Ter fins arribar al Museu del Ter, a l’extrem més de llevant. Just aquí, on hi ha un quiosc i un petit embarcador per caiacs, la traça del riu forma un meandre i genera una gran devesa d’unes 30ha a la llera dreta.

El principal objectiu del projecte és permetre el salt de la llera esquerra a la dreta desembocant tot aquest eix ludicocultural a un gran àmbit fins ara residual. D’aquesta manera Manlleu guanya 30.000m2 d’espai lliure. Un espai carregat de possibilitats, des de les purament contemplatives (passejar per la devesa és un luxe), fins esportives (creació de nous espais naturals per a la pràctica de l’esport respectuós amb el medi).

També es poden potenciar activitats de caràcter pedagògic, gairebé com una extensió del Museu del Ter, un museu a l’aire lliure on es pot entendre i explicar, no tan sols la importància del riu i dels ecosistemes que l’envolten, sinó també el valor patrimonial del teixit industrial: rescloses, canals...


LA LÒGICA CONSTRUCTIVA, LA SOLUCIÓ TÈCNICA ADOPTADA: l’ECOTÓ.

Dins de totes les possibilitats s’opta per un passallís. Els passallisos són infraestructures de baix impacte ambiental. Un passallís, per pròpia definició, és un element inundable, així doncs són artefactes que s’incorporen de forma natural a les dinàmiques pròpies del riu. El projecte planteja una sèrie de plataformes de formigó que evoca als antics passos del riu on un podia passar d’una llera a l’altra saltant de pedra en pedra.

La geometria respon a les necessitats pròpies d’actuar en l’àmbit fluvial; no hi ha formalisme sinó una resposta eficient a les demandes hidràuliques i funcionals del pas. Uns murs de formigó de 25cm de gruix, perpendiculars al cabal del riu i separats 2,25m, garanteixen la capacitat hidràulica pel cabal mitjà diari. Per sobre, i en voladís, les plataformes de formigó de 1,5m x 3,95m i només 10cm de cantell minimitzen l’impacte sobre el cabal. Les plataformes no es toquen entre elles i d’aquesta manera l’estructura queda oberta millorant el comportament hidràulic del passallís en els episodis de gran vingudes d’aigua. Entre plataforma i plataforma, les relligues metàl·liques, a més de dotar el passallís de l’accessibilitat necessària fins i tot per vehicles de servei, ajuden al manteniment ja que són desmuntables.

Al passar d’una llera a l’altra el vianant es troba fora de l’àmbit de confort de l’ecosistema urbà i, desprotegit, agafa consciència de la força del riu. El soroll de l’aigua fregant els murs, la humitat, el canvi de temperatura... Tot plegat, fa que quedi immers en l’ecosistema fluvial.

Amb el pas dels anys, el passallís anirà evolucionant: canviarà el color del formigó en funció dels nivells de l’aigua, els murs lluiran cicatrius de pedres i troncs provocades pels episodis de diverses vingudes d’aigua, l’entremat metàl·lic s’enfosquirà per la radiació solar... D’aquesta manera, el passallís s’anirà transformant, igual que els marges de la llera, en un ecotò: una zona de transició entre dos ecosistemes, l’urbà i el fluvial.The main aim of the project is to become a catalyst for leisure, cultural, sportive and pedagogical activities around the river Ter in Manlleu.

It can be explained from 3...

Llegir més
L’Embarcador footbridge - 0
L’Embarcador footbridge - 1
L’Embarcador footbridge - 2
L’Embarcador footbridge - 3
L’Embarcador footbridge - 4
L’Embarcador footbridge - 5
L’Embarcador footbridge - 6
L’Embarcador footbridge - 7
L’Embarcador footbridge - 8